Meidän koulu

Kieltenopetus Jyväskylän steinerkoulussa

Jyväskylän steinerkoulussa kielten opiskelu alkaa jo esikoulussa. Steinerpäiväkoti tähtitarhan ja Pikku-Otavan esikoululaiset opiskelevat englantia ja saksaa koulun kieltenopettajan kanssa.

Koulun oppilaat opiskelevat 1.luokasta lähtien A1-kielenä englantia ja A2-kielenä saksaa. 6.luokasta lähtien saksa muuttuu valinnaiseksi aineeksi.

B1-ruotsin opiskelu alkaa 5.luokalla.

Yläkoulussa tarjotaan mahdollisuutta opiskella valinnaisena aineena lisäksi yhtä uutta vierasta B2-kieltä. Ryhmä muodostuu, mikäli halukkaita on riittävästi.

Luokkien 3-6 oppilaat voivat koulutyön lisäksi osallistua kieltenopettajien ohjaamaan maksuttomaan kielten kerhoon.

Steinerpedagogiikasta

Steinerpedagogiikka perustuu Rudolf Steinerin ajatukseen ihmisestä tahtovana, tuntevana ja ajattelevana kokonaisuutena. Oppilaita pyritään ohjaamaan ja kasvattamaan tasapainoisesti kaikilla ihmisyyden osa-alueilla ja löytämään omat vahvuutensa. Opetuksessa huomioidaan eri ikävaiheiden herkkyyskaudet ja erilaiset temperamentit yksilöllisyyttä kunnioittaen ja yhteisöllisyyteen kasvattaen. 

Steinerkoulun perusarvoja kuvaa pyrkimys tiedossa totuuteen, tunteessa kauneuteen ja teoissa hyvyyteen. Opetuksen tavoitteena on kasvattaa oppilaita kunnioittamaan ja ymmärtämään luontoa sekä toisia ihmisiä, kiinnostumaan ympäröivästä maailmasta, muodostamaan omia mielipiteitä ja toimimaan vastuuntuntoisesti yhteiskunnassa. Tavoitteena on aloitekykyinen, itseensä luottava ja rohkea ihminen, jolla on aikuisena valmiudet ja uskallusta uuden luomiseen.  

Steinerpedagogiikalla on ikää jo yli 100 vuotta ja vaihtoehtopedagogiikkojen joukosta se on vanhin ja maailmanlaajuisesti levinnein. Steinerpedagogiikka elää vahvasti tässä päivässä ja pyrkii osaltaan vastaamaan alati muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin.  

Steinerkoulun ominaispiirteitä ja koulumme käytänteitä 

Opetus 

Steinerkoulussa opetuksen välineinä ovat toiminnallisuus, itse tekeminen ja monipuolinen taiteellinen työskentely läpi koko kouluajan. Useimmissa aineissa oppilaat kirjoittavat ja kuvittavat työvihkonsa tai valmistavat muut oppimateriaalinsa itse osana kokonaisvaltaista oppimista.  

Pienimmät oppilaat tekevät työvihkonsa opettajan ohjauksessa. Ylemmillä luokilla työskentely itsenäistyy vähitellen. Oppilaita ohjataan myös itsenäiseen tiedonhankintaan. Oppilas on itse mukana tiedon hankkimisessa ja tuottamisessa. Näin opetus tulee omakohtaiseksi. 

Oppikirjattomuus ei tarkoita kirjattomuutta; koulutyössä käytetään aktiivisesti monipuolista kirjallisuutta niin lukukirjoina kuin lähdekirjallisuutena.Tieto- ja viestintäteknologia on mukana opetuksessa koko kouluajan. 

Ikäkausiopetus 

Steinerpedagogiikassa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä tarkastellaan seitsenvuotisrytmissä. Ensimmäisenä seitsenvuotiskausi kattaa ajan syntymästä kouluikään. Tuona aikana lapsi rakentaa omaa fyysisyyttään toimimalla, liikkumalla ja jäljittelemällä sekä aistimalla ympäröivää maailmaa. Toinen seitsenvuotiskausi ajoittuu koulun alusta murrosikään. Tämä ajanjakso on lapsen tunne-elämän kehittymisen aikaa. Kolmas seitsenvuotiskausi murrosiästä eteenpäin on nuoren ajattelun kasvun aikaa.   

Temperamentit 

Steinerpedagogiikassa huomioidaan temperamenttien kirjo ja niiden mahdollisuudet. Temperamentti ilmenee lapsilla ja nuorilla erilaisina reagointi- ja työskentelytapoina, kykynä toimia sosiaalisissa tilanteissa. Toiset temperamentit ovat enemmän ulospäin ja toiset sisään päin suuntautuneita. Temperamenttityypeistä käytetään nimityksiä sangviininen, flegmaattinen, melankolinen ja koleerinen.  

Temperamenttikasvatus on yksi opettajan monista työvälineistä, joita hyödynnetään luokkayhteisössä ja opetuksessa. 

Oma luokkayhteisö 

Kuusi ensimmäistä vuotta oppilaita opettaa pääosin luokanopettaja. Luokkayhteisö pysyy samana koko perusopetuksen ajan.  Pienessä koulussa yläkoulun aineenopettajat ovat oppilaille jo ennestään tuttuja aikuisia. Tällainen oppimisympäristö on lapselle ja nuorelle turvallinen. 

Opetusta tukevat rytmit 

Rytmillä on keskeinen merkitys oppimisessa ja muistin kehittymisessä. 

Lapsen kehitystä tuetaan omassa yksilöllisessä rytmissä ja oman ikävaiheen mukaisesti. Oppilaan koulutyötä rytmittävät yksittäiset oppitunnit, koulupäivät, opetusjaksot ja muut kouluvuoden rytmit. Oppituntien aikana pyritään tasapainoon kuuntelemisen ja osallistumisen, keskittymisen ja rentoutumisen, henkisen ja fyysisen työn, liikkeen ja levon sekä katsomisen ja tekemisen välillä.  

Vuodenkierrossa koulun elämää rytmittävät erilaiset vuodenaikajuhlat, joihin valmistaudutaan muun opetuksen lomassa. Juhlat ovat tärkeä osa koulun yhteisöllistä toimintaa. 

Iso osa lukuaineista opetetaan jakso-opetuksena, eli samaa oppiainetta opetetaan syventyen aiheeseen päivittäin useamman viikon ajan. Taito- ja taideaineet opetetaan viikkotunteina. Näitä aineita ovat mm. kielet, musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta jne. 

Kieltenopiskelu 

Koulussamme opiskellaan englantia ja saksaa jo esikoulusta ja ensimmäiseltä luokalta lähtien. Varhaisessa kieltenopetuksessa käytetään paljon lauluja, leikkejä, runoja, erilaisia pelejä ja muuta toiminnallista oppimisen tukena. Opetus on suullista aina 3. luokalle asti, jolloin siirrytään vähitellen harjoittelemaan kielen kirjoittamista, lukemista, sanastoa ja rakenteita. Ylemmillä luokilla kaikki perinteiset tavat opiskella kieltä ovat käytössä. Ruotsin kielen opiskelu alkaa 5. luokalla. Yläkoulussa kielivalikoimaa on mahdollista laajentaa ottamalla valinnaiseksi aineeksi vielä yksi ylimääräinen kieli. 

Steinerkoulun omia oppiaineita 

Eurytmia 

Monissa steinerkouluissa opetetaan oppiaineena eurytmiaa. Se on liikuntataidemuoto, joka tekee näkyväksi puhetta ja musiikkia. Eurytmia harjaannuttaa oman kehon liikkeen hallintaa sekä vahvistaa keskittymistaitoja. Mikäli eurytmiaopetusta ei järjestetä, tunnit osoitetaan muihin oppiaineisiin. 

Muotopiirustus 

Muotopiirustusta opetetaan luokilla 1-5. Muotokieleen tutustutaan liikkuen ja piirtäen. Harjoittelu alkaa suoraan ja kaarevaan viivaan tutustumisella ja jatkuu mm. symmetrioiden, peilausten, ornamenttien, silmukoiden, solmujen, esineiden, dynaamisen viivan piirtämisestä vapaan käden geometriapiirtämiseen. Muotopiirustus harjaannuttaa motorisia taitoja, vahvistaa silmän ja käden yhteistyötä.  Se tukee alaluokilla myös kirjainmuotojen opettelua, käsialataitojen harjoittelua sekä matemaattis-geometrista hahmottamista.  

Arviointi 

Luokilla 1-3 oppilas saa sanallisen arvioinnin suorittamistaan opinnoista. Lisäksi hän saa keväällä opettajaltaan lahjaksi runon, joka kulkee arjessa mukana koko seuraavan lukuvuoden. Luokilla 4-9 oppilaat saavat sekä numero- että sanallisen arvioinnin. Lukuvuoden aikana oppilas ja huoltaja saavat jatkuvaa palautetta opintojen edistymisestä. Oppilas harjoittelee myös itsearviointia ja vertaispalautteen antamista. 

Lisätietoa ja linkkejä Steinerkasvatuksen liiton sivuilta osoitteessa: steinerkasvatus.fi