Pedagogiikan pääpiirteet

 

Steinerkoulun toiminnan lähtökohta on ihminen ja ihmisen kasvu.

Opetus perustuu kouluelämän käytännössä tapahtuvaan ihmisen kehityksen havainnoimiseen, tutkimiseen ja ymmärtämiseen.

Kehitys lapsuudesta aikuisuuteen etenee kokevan toiminnan kautta elämykselliseen mielikuvitukseen ja havainnoivan tarkastelun kautta selkeään ajatteluun.

Laadullisesti erilaiset kehitysvaiheet vaikuttavat siihen miten ja mitä kussakin ikävaiheessa opetetaan.

Kun opetuksen sisällöistä löytyy yhteys kasvavan lapsen ja nuoren tarpeisiin, opetussisällötkin muuntuvat opetusmenetelmiksi.

Opettajan tehtävä on luoda sisällöt elämyksellisiksi kertomuskuviksi, jotka puhuttelevat kasvavaa.

Koulutulokas, alaluokkalainen keskittyy parhaiten sadun ja mielikuvitusta virittävän tekemisen äärellä.

Murrosikäistä puhuttelevat ihanteet ihmisen vapaudesta ja rohkeudesta esim. löytöretkillä tai tieteen, taiteen tai uskonnon pyrkimyksissä.

Oppilaat valmistavat opetetuista sisällöistä itselleen työvihkot kirjoittaen ja kuvittaen. Oman vihkon tarkoituksenmukaista ja taiteellista työstämistä harjoitellaan ensimmäiseltä luokalta alkaen. Vihkotyö tukee oppimista ja ohjaa itsenäiseen työhön.

 

Alaluokat 1 – 3

Koulutulokas oppii suureksi osaksi toimimalla, kokemalla, liikkumalla ja jäljittelemällä. Näin lapsi liittyy parhaiten siihen mihin hänet halutaan ohjata. Oppimisen voimiin vedotaan mielikuvituksen avulla, jolloin lapsi voi säilyttää oman ajattelunsa vapauden.

 

Keskiluokat 4 – 6

Vahvistuva mielikuvitus auttaa tarkastelemaan myös ulkomaailman objektiivisia asioita, ympäristöä ja luontoa, ja kokemaan ne aidosti. Lapsi harjaantuu havaintojensa avulla syy – seuraus -ajatteluun. Orastava arvostelukyky saa näin tukevan pohjan.

 

Yläluokat 7 – 9

Murrosikäisen kriittinen suhtautuminen opetettaviin asioihin mahdollistaa itsenäistymisen. Jotta itsenäistymisestä voi kehittyä rakentava suhde maailmaan, opetus suuntautuu yhä enemmän objektiivista tarkastelua vaativiin asioihin. Ilmiöitä havainnoimalla ja tutkimalla opitaan loogisuutta ja johdonmukaista asioiden tarkastelua.

 

Oppilaanohjaus

 

Luokilla 1 – 6 oppilaaohjauksesta huolehtii pääasiassa luokanopettaja.

Luokkien 7 – 9 oppilaanohjaukseen osallistuvat aineenopettajat, luokanohjaajat, opinto-ohjaaja sekä erityisopettaja.

Kullakin luokalla on viikottainen luokanohjaajan tunti, jonka voi pitää myös opinto-ohjaaja. Hän ohjaa opiskelijoita erityisesti työharjoitteluihin, jatko-opintoihin sekä ammatinvalintaan liittyvissä kysymyksissä.

Jokaiselle oppilaalle järjestetään myös henkilökohtaisia tapaamisia opintojen eri vaiheissa opinto-ohjaajan tai luokanohjaajan kanssa.

Oppilaan tulee myös itse olla aloitteellinen, jos hän tarvitsee tukea opiskeluunsa.