JYVÄSKYLÄN STEINERKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

LUOKAT 1-9 

Koulun nimi 

Jyväskylän steinerkoulu (Wilhelm Schildtin katu 2, 40700 Jyväskylä) 

Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen  
Tehtävä ja tavoitteet  

Järjestyssäännöt ovat koulun opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan kaikkien turvallisuus, työrauha ja viihtyvyys.  

Järjestyssääntöjä ja henkilökunnan ohjeita tulee noudattaa. Jokaisella luokalla voi olla tämän järjestyssäännön lisäksi omia sisäisiä sääntöjä. Näiden sääntöjen tulee noudattaa järjestyssääntöjen yleistä linjaa. 

Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet 

Oppilailla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun. Oppilailla on myös oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan. 

Oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä sekä oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Oppilaiden velvollisuudet 

Oppivelvollisuusikäisen oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu. Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. 

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen 

Koulualue ja kouluaika  

Koulualuetta ovat steinerkoulun koulutilat sekä piha-alue. Kouluajaksi lasketaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä koulumatkoineen sekä koulussa vietettävä lisäaika, kuten tukiopetus, kerhot, jälki-istunnot ja muu valvottu toiminta. Koulunkäyntiin välittömästi liittyviä tilaisuuksia ovat koulun järjestämät tilaisuudet, kuten retket, illanvietot, juhlat, tutustumiskäynnit ja leirikoulut. Kouluaika vietetään koulun alueella, ellei muusta ole sovittu (esim. Vehkalammen pallokenttä). 

Koulumatkat  

Kouluun saavutaan täsmällisesti. Koulumatkoilla liikutaan turvallisesti liikennesääntöjä ja hyviä tapoja noudattaen.  

Oppilaat saavat pyöräillä kouluun itsenäisesti 3. luokasta lähtien. Oppilaiden polkupyörät sijoitetaan koulupäivän aikana niille varatuille paikoille ja niiden käyttö on taas sallittua koulupäivän jälkeen.  

Oppilaiden tuomista aamulla koulun pihaan autolla on vältettävä. Oppilaat tuodaan ja haetaan koulun lähikatujen varsilta.  

Oppitunnit, työaika ja niihin liittyvät tilanteet  

Oppilaalla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta. Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnetty vapautusta.  

Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppitunnit alkavat työjärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana, ellei muuta ole sovittu.  

Oppituntien pituus vaihtelee työjärjestyksessä ilmoitetulla tavalla. Päivän työ aloitetaan päivänavauksella.  

Oppilaan on saavuttava oppitunneille täsmällisesti, asiallisesti varustautuneena ja pukeutuneena. Ulkojalkineet ja -vaatteet riisutaan luokkaan mentäessä, päähineet otetaan pois ja jätetään kaappeihin. On suositeltavaa käyttää sisätossuja tai -jalkineita.  

Matkapuhelimia, mediasoittimia yms. käytetään oppitunneilla vain työvälineinä ja opettajan luvalla. Voidaan sopia, että puhelin luovutetaan tarvittaessa opettajalle oppitunnin tai loppupäivän ajaksi. 

Mikäli opettaja ei saavu oppitunnille 10 min kuluttua sen alkamisesta, on luokan järjestäjän tiedusteltava asiaa rehtorilta, opettajainhuoneesta tai toimistosta.  

Tapaturman sattuessa ilmoitetaan siitä viipymättä lähimmälle opettajalle. Tapaturmasta tehdään aina myös tapaturmailmoitus, joka toimitetaan toimistoon. Jos oppilas sairastuu koulussa ollessaan, hänen on ilmoitettava asia opettajalle tai otettava yhteyttä kouluterveydenhoitajaan. 

Välitunnit  

Välitunnin aikana järjestäjät tuulettavat ja siistivät luokkahuoneen. Järjestäjän tehtävät sovitaan yhdessä opettajan kanssa.  

Oppilaiden tulee lähteä viivyttelemättä luokista välitunneille ja luokkien 1-8 oppilaat viettävät ne ulkona koulun piha-alueella. Oppilaiden tulee olla pukeutuneina sään mukaisesti. 

Välitunneilla tulee käyttäytyä rauhallisesti ja asiallisesti. Lumipallojen, kivien tms. heittely on kiellettyä. 

Välituntisin ei tarpeettomasti oleskella polkupyörätelineillä eikä WC:ssä. Matkapuhelimen käyttö on välituntisin sallittu 7.-9.luokkalaisille niille osoitetuilla paikoilla. 

Koulun omaisuuden, oppimateriaalien ja tilojen käyttö  

Kaikkea koulun omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Jos oppilas vahingoittaa koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti tai huolimattomalla käytöksellään, hän on korvausvelvollinen. Vahingosta on ilmoitettava henkilökunnalle. Sama koskee myös oppilaille annettuja oppimateriaaleja. Uuden tarvikkeen saa vain, kun entinen on käytetty loppuun. Muussa tapauksessa oppilaat ostavat toimistosta uuden työvälineen kadonneen tai rikkoutuneen tilalle. 

Koulun käytävillä, ruokalassa ja sisätiloissa liikutaan rauhallisesti. Näin turvataan niiden työrauha, joilla on oppitunti menossa. Jokainen huolehtii koulun tilojen siisteydestä. 

Työrauha, päihteet, turvallisuus   

Jokaisella on oikeus fyysiseen koskemattomuuteen ja sitä tulee kunnioittaa. 

Kiusaaminen on kielletty. 

Virvoitusjuomien ja makeisten tuominen kouluun on sallittua vain opettajan luvalla, esimerkiksi luokan juhliin. Päihteiden käyttö on kielletty koulun alueella ja sen välittömässä läheisyydessä. Kouluun ei tuoda energiajuomia, päihteitä ja (terä)aseita eikä muita vaarallisia tai haitallisia esineitä/aineita, kuten esimerkiksi tulentekovälineitä.  

Oppilaiden on noudatettava koulun järjestyssääntöjä ja käyttäydyttävä asiallisesti toiset huomioiden. Jos oppilas käyttäytyy sopimattomasti tai on tehtävissään huolimaton, voi opettaja puhutella häntä. Koulun kurinpitokeinoja ovat puhuttelu, luokasta poistaminen, kasvatuskeskustelu, enintään kahden tunnin jälki-istunto, rehtorin antama kirjallinen varoitus sekä perusopetuslain mukainen erottaminen koulusta määräajaksi.  

Ennen oppilaan määräämistä jälki-istuntoon, kirjallisen varoituksen antamista ja määräaikaista erottamista on yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava oppilasta ja/tai hankittava muu tarpeellinen selvitys. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista on oppilaan huoltajalle varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

Ruokailu  

Ruokailussa tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja. Päällysvaatteet, lakit, reput ym. jätetään kaappeihin. 

Opettaja valvoo oppilaita ja ohjaa ruokaillessa hyviä ruokailutapoja ja ruokalan käytäntöjä kaikkien osalta.  

Poissaolot ja myöhästymiset  

Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole erikseen myönnetty siitä vapautusta.  

Oppivelvollisuusikäisen kohdalla oppivelvollisuuden täytyminen on huoltajan vastuulla. (PL 26§). Tämän vuoksi huoltajan on ilmoitettava lapsensa poissaolon syy luokanopettajalle tai luokanohjaajalle mahdollisimman pikaisesti. Huoltajien on siis annettava kaikista alaikäisten oppilaiden poissaoloista selvitys ensisijaisesti Wilmaan viipymättä. 

Jos oppilas ei sairauden takia voi osallistua liikuntaan tai muuhun koulutyöhön, on opettajalle annettava siitä huoltajan, terveydenhoitajan ja/tai lääkärin todistus.  

Tunnilta myöhästyneeksi katsotaan oppilas, joka saapuu tunnille opetustilanteen alettua. Myöhästyneen oppilaan tulee suorittaa tekemättä jääneet tehtävät. 

Muita määräyksiä  

Niissä asioissa, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan voimassa olevia lakeja, asetuksia ja opetushallinnon antamia ohjeita ja säädöksiä, sekä muita koulun antamia ohjeita.  

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen 

Järjestyssäännöistä tiedottaminen  
Nämä järjestyssäännöt selvitetään luokissa oppilaille jokaisen lukuvuoden alussa. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhempainilloissa vanhemmille.